องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติ

ประวัติตำบลหนองสูงใต้
หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลหนองสูงใต้แต่เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหนองสูง ชื่อ “ตำบลหนองสูงใต้ ” จัดตั้งขึ้นในยุคหลังจากที่มีการปรับปรุงการปกครองปรับเปลี่ยนฐานะเมืองหนองสูงเป็น “ตำบลหนองสูง ”ในช่วงปี ๒๔๕๐และมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอคำชะอีในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ อยู่ทางทิศใต้ของเมืองหนองสูงแบ่งแยกออกจากตำบลหนองสูงโดยถืออาแนวภูเขาเป็นอาณาเขต คือภูจะก้อ ภูถ้ำเม่น ภูผาแดง และภูผาขามมีหมู่บ้านเรียงรายกระจายต่อเนื่องกันไปนับตั้งแต่บ้านภู บ้านเป้า บ้านคำพี้ ต่อไปเรื่อยจนถึงบ้านคำนางโอกและบ้านหนองนกเขียน หมู่บ้านที่เป็นศูนย์กลางของตำบลหนองสูงใต้คือ“บ้านแวง”ดังนั้นประวัติตำบลหนองสูงใต้จึงเกี่ยวข้องกับบ้านแวงเป็นหลัก แต่ต่อมาภายหลังตำบลหนองสูงสูงใต้ก็ยังดูมีอาณาเขตกว้างขวาง จึงได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น “ตำบลบ้านเป้า” ส่วนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย บ้านภู บ้านเป้า บ้านคำพี้ และบ้านป่าแสดอยู่ระหว่างตำบลหนองสูงกับตำบลหนองสูงใต้ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่มีการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร บ้านคำนางโอกและบ้านหนองนกเขียนก็แยกไปสังกัดพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ความเป็นมาของตำบลหนองสูงใต้หรือตัวบ้านแวงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ มีนายเซียงเต พุทธพันธ์ (เซงเต๋) เป็นหัวหน้าได้นำพี่น้อง ๗ ครอบครัว อพยพมาจากบ้านหนองแข้ดง ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางป่า มีสัตว์ป่ามากมาย ในหนองน้ำนั้นมีต้นแวง ซึ่งเป็นพืชที่ชอบขึ้นในดินที่มีน้ำขัง หรือในหนอง คล้ายต้นผือ ชาวบ้านที่มาอยู่ใหม่ก็ใช้ต้นแวงทำฝาบ้าน ดังนั้น นายเซียงเต จึงได้จัดตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า“บ้านหนองแวง ”แต่ในภายหลังได้ถูกกร่อนชื่อเป็น “บ้านแวง”เมื่อท้องถิ่นนี้ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเนื่องจากอยู่ทางทิศใต้ของตำบลหนองสูงจึงได้ชื่อว่า“ตำบลหนองสูงใต้ ” พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ในปัจจุบันมี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลุบปึ้ง , บ้านโคกกลาง , บ้านแวง,บ้านเหล่าน้อย , บ้านโคกหินกอง , บ้านแวง , บ้านหนองแคน และบ้านแวงใหม่ สภาพบริเวณส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขามีป่าไม้ ภูเขา แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยไผ่ ห้วยทอย ห้วยกกไฮ ห้วยกระเบน (กระเบียน) ห้วยค้อ แหล่งธรรมชาติที่ชื่นชนทั่วไป คือวัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) วัดภูอ่างเงิน วัดภูยางเดี่ยว เป็นต้น ตำบลหนองสูงใต้มีขอดีหลายอย่างตามคำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ มีว่า “หนองสูงใต้ถิ่นผู้ไทย ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมบรรพตคีรี เขมปัตตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง ”