องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาง- บ้านแวง วันที่ 17 ก.พ.2564 ณ ศาลาประชาคม ม.6
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกลาง - บ้านแวง ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,690 เมตร หนา 0.05เมตร นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษี การขออนุญาตก่อสร้าง การถมดิน การจัดการเรียนการสอนของ ศพด.หนองสูงใต้ การให้บริการรถรับส่งนักเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
ผู้โพส : admin