messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองสูงใต้ (แผนงานที่ ๓ จัดซื้อวัสดุอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรหอยเชอรี่ และอบรมการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหินกอง - นาหนองมันปลา บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวงใหม่ หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างยกระดับถนนคันดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร(สายบ้านหลุบปึ้ง - นาเหล่าดอนหมี) -ห้วยถ้ำช้างน้อยตอนล่าง) บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างยกระดับถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแยกนาห้วยตาด-ห้วยถ้ำช้างน้อย บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคันดินเสริมผิวดินลูกรังสายบ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ -บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยคำแสด บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยคำแสด บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองแวง บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแวง หมู่ที่ ๓(ข้างบ้านนายประซิล - บ้านนายไคญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (ฝายห้วยกระเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำห้วยคล้อ บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการยกถนนคันดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการเกษตร สายแยก ๔๐๒๑-มห.ถ.๑-๐๐๒๗ (บ้านแวง - บ้านคำพี้) บ้านแวงใหม่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการยกระดับคันดิน (ถมดิน) เพื่อการเกษตร ( สายทางนาปะเข - สำนักสงฆ์ภูผาแดง) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างตามโครงการยกระดับคันดิน(ถนนดิน)เพื่อการเกษตร (สายทางเลียบตีนเขาวัดผาน้ำหยาด - หน่วยพิทักษ์ป่าภูผาแดง) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ ประจำวันที่ 16-31 เดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซม รถยนต์ กองช่าง ทะเบียน บค 5721 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบง บ้านเหล่าน้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างขยายถนนเข้าหมู่บ้านพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง.๓๑๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สายโคกหินกอง-ศพด.ระยะทางไป - กลับ ๙.๔ กิโลเมตร(เส้นทางที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สายบ้านหลุบปึ้ง - บ้านหนองแคน - บ้านโคกกลาง -บ้านเหล่าน้อย - ศพด.ระยะทางไป- กลับ ๑๓.๘ กิโลเมตร (เส้นทางที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่จ้างเหมางานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed เช่าพื้นที่เวบไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๓ ราย และ ปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ราย รวม ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานระดับก่อนวัยเรียนและปถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแวงนาติ้ว บ้านแวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถมดินบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคันดินเพื่อการเกษตร บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุจัดอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสูงใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
1 - 50 (ทั้งหมด 431 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9