องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0894221574
นายธวัชชัย บุญพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0853144754
นายพงศกร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0831509984
นายพีระพล อาจวิชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0638103696
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0948793851
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885946554
account_box สำนักปลัด
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)รักษาราชการแทนปลัด
โทร : 0956649376
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธกร ประเสริฐการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปาณิสรา ตันสมรส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
นายวัชระ เนานวล
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานป้องกันฯ
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางลาวัล พุทธเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองคลัง
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
-นายปริทัศน์ ลครไทย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน อาจวิชัย
ผช.นายช่างโยธา
นางสาวชาลินี ไชยแสง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณูปโภค
นายวัชรพล นาชัย
ปฏิบัติงานช่วยงานกองช่าง
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจินตนา วังวงค์
ครูชำนาญการ
นางพิกุล ราชรี
ครูชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ วังคะฮาต
ครูชำนาญการ
นางมาลาศรี อายุวัฒน์
ครู
นางอุไร รูปเหลี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสิริมน อินผิว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตรา ไตรยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี บุญตวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิสริยา วังคะฮาต
ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองการศึกษา
นางสาวกมลชนก อุทรักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริหารงานการศึกษา