องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นายอุดร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0846844550
นายอุดร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0846844550
นางพินกร รูปเหลี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0918270559
นางพินกร รูปเหลี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0918270559
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ลวนตำบล
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ลวนตำบล
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0813916729
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0813916729
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0813916729
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0813916729
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0832872578
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0832872578
account_box สำนักปลัด
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประภาพร เข็มพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฒ
ชำนาญการ
นางประภาพร เข็มพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฒ
ชำนาญการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววารุณี สีทาป
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววารุณี สีทาป
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
นางสาวัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
account_box กองคลัง
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางลาวัล พุทธเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางลาวัล พุทธเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
-
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชาลินี ไชยแสง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณูปโภค
นางสาวชาลินี ไชยแสง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณูปโภค
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจินตนา วังวงค์
ครูชำนาญการ
นางจินตนา วังวงค์
ครูชำนาญการ
นางพิกุล ราชรี
ครูชำนาญการ
นางพิกุล ราชรี
ครูชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ วังคะฮาต
ครูชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ วังคะฮาต
ครูชำนาญการ
นางมาลาศรี อายุวัฒน์
ครู
นางมาลาศรี อายุวัฒน์
ครู
นางอุไร รูปเหลี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุไร รูปเหลี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสิริมน อินผิว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสิริมน อินผิว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตรา ไตรยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตรา ไตรยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี บุญตวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี บุญตวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกมลชนก อุทรักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริหารงานการศึกษา
นางสาวกมลชนก อุทรักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริหารงานการศึกษา
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25