องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประภาพร เข็มพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฒ
ชำนาญการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธกร ประเสริฐการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาววารุณี สีทาป
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
นายวัชระ เนานวล
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานป้องกันฯ