องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

account_box สำนักปลัด
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประภาพร เข็มพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฒ
ชำนาญการ
นางประภาพร เข็มพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฒ
ชำนาญการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววารุณี สีทาป
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววารุณี สีทาป
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
นางสาวัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10