องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ account_box สมาชิกสภา account_box คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)รักษาราชการแทนปลัด
โทร : 0956649376
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธกร ประเสริฐการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปาณิสรา ตันสมรส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
นายวัชระ เนานวล
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานป้องกันฯ