องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองคลัง
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางลาวัล พุทธเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ