องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

account_box กองคลัง
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางลาวัล พุทธเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางลาวัล พุทธเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103