องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ account_box สมาชิกสภา account_box คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางลาวัล พุทธเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองคลัง
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ