messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางลาวัล พุทธเสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
นางสาวทิพวัลย์ จันทร์แสง
จ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเก็บ