องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
นายอุดร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0846844550
นายอุดร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0846844550
นางพินกร รูปเหลี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0918270559
นางพินกร รูปเหลี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0918270559
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ลวนตำบล
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ลวนตำบล
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0813916729
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0813916729
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0813916729
นายรุ่งเพชร พุทธเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0813916729
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0832872578
นางสาวกัญจนา บุรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0832872578
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112