องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0894221574
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0948793851
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885946554